Algemene voorwaarden Kamphuisen Siroopwafelfabriek

Artikel 1: Definities

Kamphuisen Siroopwafelfabriek, gevestigd te Gouda, KvK-nummer 68358148, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen beide partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten door of namens de verkoper.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

De volledige koopsom kan contant of door middel van een factuur worden voldaan.
In geval van een factuur is er sprake van een betalingstermijn van 7 dagen.
Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
Aanbiedingen en offertes van de Kamphuisen Siroopwafelfabriek gelden niet automatisch voor vervolgaanvragen, tenzij beide partijen dit uitdrukkelijk én schriftelijk zijn overeengekomen.
De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Annulering

Bij annulering vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor aanvang van het bezoek wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annulering meer dan 5 dagen voor aanvang van het bezoek is de klant gehouden 75% van het verschuldigde bedrag te betalen.
Bij annulering 5 dagen of minder voor aanvang van het bezoek is de klant gehouden 100% van het verschuldigde bedrag te betalen.
Bij annulering van een siroopwafelbestelling 2 dagen of minder voor levering is de klant gehouden 50% van het verschuldigde bedrag te betalen.
Bij annulering van een siroopwafelbestelling op de dag van levering is de klant gehouden 100% van het verschuldigde bedrag te betalen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de prijs van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan ze spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
Indien de koper wijzigingen wil aanbrengen in de overeenkomst, worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht van E 2,50.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte artikel door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Reclames

Koper is gehouden het geleverde op het moment van levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij de verkoper worden ingediend.
Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen.

Artikel 9: Levering

Levering geschiedt ‘af fabriek’. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak voor rekening van de koper op te slaan.
Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

Artikel 10: Overmacht

Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade.
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, brand, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.